Ułatwienia dostępu

Przystanek Sempre. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

Grantobiorca: Fundacja Sempre a Frente
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 042,85 EUR
Partnerzy: Gmina Lublin
Czas realizacji: 1.12.2021-31.09.2023

Projekt kierujemy do młodych osób w wieku 10-29 lat, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem z województwa lubelskiego oraz do ich rodziców, opiekunów i opiekunek. Wspieramy zwłaszcza osoby z doświadczeniem przemocy domowej lub rówieśniczej, a także z doświadczeniem przestępstwa. Lubelszczyzna to najuboższy region w Polsce, o najwyższym odsetku osob ubogich i najniższych średnich dochodach. Ubóstwo sprzyja m.in. pojawianiu się zachowań niebezpiecznych i postaw przemocowych, a trudna sytuacja ekonomiczna ogranicza dostęp młodych osób i ich rodzin do profesjonalnego wsparcia. Projekt umożliwia młodzieży i rodzinom skorzystanie z nieodpłatnego profesjonalnego wsparcia, a specjalistom dostarcza narzędzia do skutecznej pracy z młodzieżą. Realizujemy kompleksowy program dla grup terapeutyczno-rozwojowych i zapewniamy indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodych osób, ich rodziców, opiekunów i opiekunek. Prowadzimy tzw. zajęcia klubowe, podczas których młodzi ludzie poznają alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Program zostanie opisany w publikacji pt. „Grupy rozwojowe. Program wsparcia młodzieży”, która zostanie opracowana w efekcie konsultacji eksperckich z udziałem psychologów, terapeutów oraz przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą zagrożoną społecznym wykluczeniem. Będzie też zawierać podsumowanie 30 spotkań informacyjno-edukacyjnych zrealizowanych w szkołach województwa lubelskiego. Z bezpośredniego wsparcia w ramach projektu skorzysta 850 młodych osób zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz ich rodziny. W przyszłości działania projektowe będą prowadzone przez powstające w Lublinie Centrum Pomocy Dzieciom, co zapewni trwałość efektów projektu. Projekt realizujemy w partnerstwie z Gminą Lublin, która będzie wspierać współpracę z podmiotami oświaty i wsparcia społecznego w mieście.