Ułatwienia dostępu

Polska A, Polska B? Nie, Polska LGBT.

Grantobiorca: Fundacja Równość.org.pl
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 080,00 EUR
Rezultaty: W ramach projektu przygotowanych zostanie szereg narzędzi badawczych - ankieta dotycząca sytuacji osób LGBTQIA, zapytania o informację publiczną oraz scenariusze wywiadów badające jakościowo wdrażane polityki równościowe. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie przygotowany i opublikowany raport. Ponadto wypracowana zostanie strategia rzecznicza i komunikacyjna na rzecz wprowadzenia polityk równościowych. Powyższe dokumenty będą służyć w rzecznictwie opartym na danych zarówno organizacji jak i 12 osobom aktywistycznym przeszkolonym z rzecznictwa. Zostanie również przygotowany i wydrukowany skrót raportu w języku angielskim, co ułatwi rzecznictwo w instytucjach zagranicznych. Opracowana zostanie także kampania społeczna dotycząca równości na poziomie samorządowym z serią materiałów wizualnych opracowanych przy współpracy z agencją marketingową oraz materiałami merytorycznymi. Wizyta studyjna u partnerów z krajów Państw Darczyńców pozwoli wymienić doświadczenie w zakresie rzecznictwa na poziomie lokalnym i dobrych praktyk z zakresu równościowych polityk miejskich. Wyniki projektu zostaną przedstawione na Kongresie skierowanym do przedstawicieli JST i organizacji.
Partnerzy:
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Vestland (Norwegia)
Samtökin '78 (Islandia)
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2023

Tematyka polityk równościowych jest coraz częściej podejmowana przez lokalne samorządy, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, w której zostały utworzone tzw. „strefy wolne od LGBT”. Urzędnicy i urzędniczki w coraz większym stopniu interesują się tą tematyką. Polityki publiczne zawierające rozwiązania problemów społeczności LGBTQIA są zjawiskiem dość nowym, obecnym przede wszystkim w największych miastach Polski. W ramach projektu mapujemy problemy osób LGBTQIA oraz oczekiwania, jakie mają one wobec instytucji publicznych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, proponujemy postulaty i rozwiązania, które mogą wprowadzić lokalne samorządy. Jednocześnie wzmacniamy rzecznictwo na szczeblu lokalnym, by wspierać wdrażanie takich polityk. Prowadzimy kampanię społeczną, której celem będzie przeciwdziałanie nienawistnej narracji dotyczącej społeczności osób LGBTQIA. We współpracy z partnerami z Państw-Darczyńców oraz na podstawie dobrych praktyk w działaniach samorządowych i społecznych, opracujemy strategię rzeczniczą oraz modelowe rozwiązania, które zostaną wdrożone w mniejszych miejscowościach południowo-wschodniej Polski. Partnerami w projekcie są: FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Vestland oraz Samtökin ’78. Oba podmioty zajmują się rzecznictwem na rzecz praw osób LGBTQIA w Norwegii i w Islandii.