Ułatwienia dostępu

Ostre cięcie przeciwko dyskryminacji

Grantobiorca: Fundacja Kobiety w chirurgii
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 952,40 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.08.2023

Problemem, na który odpowiada ten projekt, jest nierówne traktowanie kobiet w zawodach medycznych oraz ich dyskryminacja w miejscu pracy. Jak wynika z badań Koalicji Bezpieczni w pracy z 2019 r., osoby zatrudnione w opiece zdrowotnej są szczególnie zagrożone na przemoc w miejscu pracy (aż 76% tych osób zetknęło ze zjawiskiem mobbingu). Z kolei badanie naszej fundacji pt. „Liczymy się” przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że zaledwie 10% kobiet pracujących w specjalizacjach medycznych zabiegowych nie spotkało się z przejawami dyskryminacji w swoim miejscu pracy. 48% osób ankietowanych wyraziło potrzebę otrzymania wsparcia prawnego, a 45% – działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy. Zjawisko dyskryminacji kobiet w polskiej służbie zdrowia badał również portal bml.pl (Będąc Młodym Lekarzem). Z badań tych wynika, że dyskryminacja kobiet w środowisku medycznym jest w Polsce powszechna, a większość osób ankietowanych po raz pierwszy doświadczyła jej podczas studiów uniwersyteckich. W ramach projektu prowadzimy konsultacje prawne oraz psychologiczne dla kobiet pracujących w medycznych specjalizacjach zabiegowych, doświadczających dyskryminacji, molestowania lub mobbingu. Większość porad dotyczy tego, jak zareagować w sytuacji nadużyć ze strony przełożonego, pracodawcy lub pracowników. Opracowujemy poradnik dla kobiet pracujących w ochronie zdrowia, przygotowujemy stronę internetową oraz konferencję.