Ułatwienia dostępu

Odwikłane z przemocy – bezpieczne

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Intro"
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 112 280,52 EUR
Partnerzy:
Odwikłane z przemocy (grupa nieformalna)
Beatus Cras (Norwegia)
Universitetet i Stavanger (Norwegia)
Czas realizacji: 01.10.2022-31.03.2024

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy, szczególnie przemocy poseparacyjnej, której osoby pokrzywdzone doznają po rozstaniu ze sprawcą. W ramach projektu udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej dla osób pokrzywdzonych. Prowadzimy szkolenia dla prawników i psychologów, organizujemy dla nich warsztat umiejętności, zapewniamy pracę na przykładach, włączamy perspektywę osób pokrzywdzonych, oferujemy staż z opieką merytoryczną mentorów. Opracowujemy podręcznik na temat powoływania samopomocowych grup wsparcia dla osób doświadczonych przemocą. Przeprowadzimy socjologiczne badania jakościowe na grupie fokusowej z wykorzystaniem wywiadów indywidualnych. Opracujemy monografię naukową i opublikujemy ją w formie drukowanej i elektronicznej, do darmowej dystrybucji. Naszymi partnerami są: Odwikłane z Przemocy (polski partner) oraz Uniwersytet w Stavanger i Beatus Cras (partnerzy z Norwegii). Wyniki badań oraz wiedza nt. przeciwdziałania przemocy uzyskana w czasie wizyt studyjnych w Norwegii posłużą do opracowania ekspertyzy nt. wdrożenia dobrych praktyk norweskich, zaleceń do badań przemocy i prognoz tego zjawiska. Chcemy zainspirować polski system przeciwdziałania przemocy i system sprawiedliwości innym podejściem do przemocy poseparacyjnej. Publikacje powstałe w czasie projektu udostępnimy w internecie i będziemy prezentować na konferencjach oraz podczas szkoleń. Dążymy także do wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych poprzez zachęcanie ich do budowania ruchu samopomocowego.