Ułatwienia dostępu

Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji

Grantobiorca: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 82 317,59 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2022-30.04.2024

W tym projekcie wzmacniamy grupę osób zajmujących się rzecznictwem na rzecz organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, aktywnych w prowadzonym przez nas Forum Dobrego Prawa. W ramach Forum zajmujemy się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Naszym celem w tym projekcie jest stworzenie trwałego zaplecza merytorycznego dla III sektora w regionie włączającego w działania kolejne osoby i podmioty, wspierającego zaangażowanie na rzecz wspólnoty. Projekt jest potrzebny, ponieważ dzialania rzecznicze organizacji pozarządowych są prowadzone coraz rzadziej, a osoby, które posiadają doświadczenie w ich prowadzeniu, w coraz większym stopniu doświadczają wypalenia zawodowego. Brakuje w organizacjach innych aktywnych osób, które mogłyby wzmocnić ich entuzjazm i zaangażowanie. W ramach projektu rozwijamy kompetencje uczestniczek i uczestników Forum Dobrego Prawa, wspólnie planujemy nowe działania i poszukujemy modelowych rozwiązań dotyczących konsultacji dokumentów publicznych. Promujemy postawy rzecznicze wśród obywateli i organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez szkolenia dla obywateli i kadr NGO i organizujemy konkurs na wsparcie działań rzeczniczych. W efekcie projektu powstanie trwałe zaplecze eksperckie dla III sektora w regionie, a Forum Dobrego Prawa umocni swoją rolę jako przestrzeń do dyskusji i debaty. Rozszerzy się także grupa osób i organizacji angażujących się w działania na rzecz wspólnoty. Dodatkowym działaniem w projekcie są dwa elementy rozwoju instytucjonalnego Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: tworzenie koncepcji narzędzia do konsultacji dokumentów online i budowanie poparcia, w tym wsparcia finansowego, dla działań Federacji wśród osób fizycznych.