Ułatwienia dostępu

Nowa Perspektywa

Grantobiorca: Małopolskie Stowarzyszenie Probacja
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 109 593,25 EUR
Partnerzy:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen, Hønefoss og Konsgberg Department, FRI barn og familie (Norwegia)
Czas realizacji: 01.12.2021-31.10.2023

Celem projektu jest zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, a zwłaszcza przemocy wobec dzieci i korygowanie dysfunkcyjnych zachowań w tym zakresie wśród osób karanych sądownie. Projekt kierujemy do osób odbywających karę pozbawienia wolności, osób będących w procesie readaptacji po zwolnieniu z więzienia oraz ich rodzin. Chcemy ograniczyć zjawisko recydywy, podnieść poziom bezpieczeństwa społecznego oraz przerwać błędne koło międzypokoleniowej przestępczości. Dzieci, których rodzic przebywa w więzieniu, są 3 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym oraz wykazują częstsze zachowania przestępcze jako osoby dorosłe. Z danych służby więziennej wynika, że w Małopolsce zakłady karne opuszcza rocznie ponad 5200 osób, a 52% z tych osób do nich powraca. W ramach projektu prowadzimy konsultacje z osobami osadzonymi, terapię uzależnień, warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i osób dorosłych. Organizujemy szkolenia i konferencję naukową. Odbiorcami projektu są osoby karane sądownie lub będące w procesie readaptacji oraz rodziny tych osób. Odbiorcami są także profesjonalistki i profesjonaliści pracujący z tymi osobami i ich rodzinami, np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, służba więzienna, kuratorzy, policjanci, sędziowie. Chcemy, by w efekcie działań projektowych wzrosło poczucie samokontroli zachowań wśród osób objętych bezpośrednim wsparciem. Efektem projektu będzie również poprawa bezpieczeństwa społecznego poprzez ograniczenie zjawiska powrotu do przestępstwa wśród sprawców przemocy. Projekt realizujemy we współpracy z organizacją z Norwegii, która będzie nas wspierać merytorycznie i weźmie udział w 2 wizytach studyjnych.