Ułatwienia dostępu

Nie toleruję przemocy

Grantobiorca: Fundacja Mikroakademia
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 952,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.11.2022

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim, na pytanie o najważniejsze problemy młodzieży w swojej miejscowości 32% osób badanych odpowiedziało: „agresja, przemoc, przestępczość”. Problemy te nasiliły się w czasie pandemii Covid-19. Izolacja sprzyja eskalacji cyberprzemocy, bo dzieci i młodzież spędzają całe dnie przy komputerze lub telefonie i nikt nie jest w stanie stale sprawdzać, co robią. Sprawcy przemocy czują się bezkarni, a częsta obecność w sieci sprzyja rozpowszechnianiu niepożądanych treści. Obecnie młodzież jest bardziej świadoma odmienności. Bycie „innym” nie dotyczy już tylko otyłości, ubóstwa czy złych ocen w nauce. Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z osobami LGBT, migrantami czy osobami reprezentującymi różne wyznania. Boją się tego, czego nie rozumieją, a to często prowadzi do agresji lub przemocy rówieśniczej. Odbiorcy projektu to około 200 uczniów i uczennic w wieku 13-19 lat mieszkających lub uczących się w województwie pomorskim, a także ich rówieśnicy (jako odbiorcy kampanii edukacyjnych). W ramach projektu młodzi ludzie opracowują kampanie społeczne, które uwrażliwiają młodzież na kwestie praw człowieka i równego traktowania, zachęcają do przeciwdziałania mowie nienawiści i sprzeciwiania się przemocy rówieśniczej. Wspierają ich pedagodzy i pedagożki oraz animatorki i animatorzy programów profilaktycznych. W poszczególnych szkołach powstają grupy ambasadorów walki z przemocą rówieśniczą. Uczniowie i uczennice przygotowują własne inicjatywy przeciwdziałające mowie i aktom nienawiści, opracowują filmy profilaktyczne i bajki, które będą upowszechniać wiedzę na temat praw człowieka i równego traktowania.