Ułatwienia dostępu

Na skrzydłach kobiet

Grantobiorca: Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 033,00 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Nowomiejska Akademia Kobiet
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2022

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej. Projekt kierujemy do 50 kobiet z powiatu nowomiejskiego, ich rodzin, społeczności lokalnej, a także do osób z zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzmacniamy kobiety i wypracowujemy skuteczne metody przeciwdziałania przemocy. Z diagnozy wykonanej na potrzeby projektu wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na działania wspierające kobiety – zarówno te będące w trudnej sytuacji życiowej, jak i te, które chciałyby być bardziej aktywne. Na spotkanie inauguracyjne w trakcie rekrutacji do projektu przyszło aż 45 kobiet. Uczestniczki dzieliły się swoimi doświadczeniami, bardzo szybko zapisały się na zajęcia i wyrażały wdzięczność za naszą inicjatywę. Dla kobiet i rodzin w kryzysie prowadzimy zajęcia terapeutyczne, konsultacje psychologiczne i prawne. Organizujemy grupy wsparcia, zapewniamy doradztwo zawodowe. Członkowie i członkinie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie biorą udział w szkoleniu oraz spotkaniach roboczych zespołu interwencyjnego. Opracowujemy również broszurę informacyjną na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizujemy cykl spotkań aktywizujących pod hasłem „Akademia Kobiet”, poświęconych takim tematom jak: mikroprzedsiębiorczość, odkrywanie silnych stron, budowanie pewności siebie, doradztwo zawodowe, spotkania z kobietami z pasją, nauka radzenia sobie ze stresem i zmianą. Osobom uczestniczącym zapewniamy transport na spotkania oraz opiekę nad dziećmi. Ponadto, uczestniczki projektu przygotowują i realizują własne międzypokoleniowe inicjatywy lokalne. Partnerem Naszym partnerem w projekcie jest Nowomiejska Akademia Kobiet.