Ułatwienia dostępu

Mrągowo Sz(t)uka Dialogu

Grantobiorca: Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 93 112,91 EUR
Partnerzy: Fundacja Złap Rozwój
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

W ramach projektu włączamy mieszkańców Mrągowa w rozmowy o ich potrzebach i pomysłach dotyczących miasta. Mrągowo to miasto o populacji ok. 22 tys. mieszkańców, położone w centralnej części Mazur. Posiada unikatową przedwojenną zabudowę pruskiego kurortu oraz cenne walory krajobrazowo-przyrodnicze. Wyżej wspomniane czynniki zostały uwzględnione w obowiązującej strategii rozwoju miasta, natomiast są pomijane w polityce przestrzennej, co stanowi źródło konfliktów między samorządem lokalnym a mieszkańcami. Uważamy, że problemem obecnego modelu polityki przestrzennej jest niewystarczające włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne, co powoduje szereg negatywnych konsekwencji, w tym: wycofywanie się mieszkańców, zbyt mała liczba osób uczestniczących w konsultacjach, brak postaw prospołecznych czy słabe poczucie wspólnotowości. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dialogu obywatelskiego, która będzie służyć zarówno samorządowi, jak i mieszkańcom. Budując dialog społeczny, chcemy chronić i kształtować przestrzeń lokalną, dbać o środowisko, budować dobre relacje społeczne. Wykorzystujemy partycypację społeczną, by zmienić model polityki lokalnej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego miasta i ochrony środowiska naturalnego. Aby to osiągnąć, prowadzimy praktykę otwartych spotkań i warsztatów z mieszkańcami i mieszkankami pod hasłem „Mrągowo Sz(t)uka Dialogu”. Realizujemy 7 cykli moderowanych spotkań, organizujemy 15 edycji szkoleń i warsztatów na temat efektywnej komunikacji, radzenia sobie z konfliktem, facylitacji spotkań i podstaw dziennikarstwa włączającego. Organizujemy 2 Pikniki Obywatelskie. Szkolimy 50 wolontariuszy i wolontariuszek do prowadzenia młodzieżowych mediów obywatelskich. Są to pierwsze w Polsce media młodzieżowe realizujące ideę dziennikarstwa włączającego, opartego na dialogu transformatywnym. Mrągowo jest pierwszym miastem w Polsce, w którym została zastosowana metoda dialogu transformatywnego do prowadzenia społecznych inicjatyw wymagających planowania w skali gminy.