Ułatwienia dostępu

Młodzi – Aktywni

Grantobiorca: Fundacja "Merkury"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 100 410,90 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.12.2021-31.05.2023

Projekt mobilizuje młodzież z regionu Dolnego Śląska do aktywności obywatelskiej i działań na rzecz lokalnego środowiska. W ostatnim okresie, m.in. w związku z pandemią, aktywność obywatelska młodzieży spadła z różnych powodów, takich jak: zmęczenie, trudności związane ze zdalnym nauczaniem, lęk przed zachorowaniem. Zachowania młodzieży z tego okresu wskazują z jednej strony na prospołeczne postawy (np. pomoc zakupowa dla seniorów) z drugiej na skrajną nieodpowiedzialność (np. bojkot noszenia maseczek). Budowanie i wzmacnianie obywatelskiego zaangażowania jest więc w tej grupie bardzo potrzebne. Dodatkowo badania naukowe oraz nasze doświadczenia wskazują, że okres przymusowej izolacji bardzo źle wpłynął na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Z tego powodu zajęcia grupowe, integracja środowiskowa, wspólne pozytywne doświadczenia, podnoszenie umiejętności pracy zespołowej i troszczenia się o otoczenie są bardzo korzystne dla zdrowia psychicznego oraz kształtowania kompetencji społecznych w tej grupie. Działania kierujemy do ok. 60 osób (6 grup 10-osobowych) – radnych mało aktywnych młodzieżowych rad gmin i grup inicjatywnych. Z każdą z 6 grup pracuje 2 liderów m.in. z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przygotowanych i wspieranych przez mentorów. Prowadzimy warsztaty edukacyjne w ww. grupach oraz wypracowujemy i realizujemy wraz z nimi różne akcje lub inicjatywy w ich lokalnych środowiskach. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwiną kompetencje miękkie (budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna, itp.), zwiększy się także ich aktywność na rzecz lokalnych środowisk. Efektem projektu będzie wzrost wiedzy i umiejętności dotyczącej wspólnych działań, stworzenie i zaplanowanie akcji na rzecz lokalnego środowiska oraz zdobycie pozytywnych doświadczeń w działaniach obywatelskich.