Ułatwienia dostępu

Leśna interwencja

Grantobiorca: Fundacja Dalekiego Zasięgu
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 995,36 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.05.2023-31.12.2023

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom osadnictwa, turystyki i gospodarki leśnej na obszary cenne przyrodniczo położone wokół jeziora Limajno w województwie warmińsko-mazurskim. Chcemy włączyć społeczność lokalną w aktywne działania interwencyjne, edukacyjne i monitoringowe na obszarze wokół jeziora. Potrzebę realizacji takich działań zgłaszają osoby, które zaobserowały postępującą degradację środowiska naturalnego w otoczeniu jeziora: zaśmiecanie, zanieczyszczenie wody czy wycinanie lasów. Problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy i mieszkanki, jest negatywny wpływ rozbudowy infrastruktury turystycznej i gospodarki leśnej na stan środowiska naturalnego. W tym projekcie wspieramy lokalną społeczność w skutecznym wywieraniu wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące planów rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz gospodarki leśnej. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą cennych gatunków i siedlisk z udziałem ekspertów, które będą wprowadzone do powstającego Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Kudypy. Prowadzimy szkolenia tzw. „strażników przyrody” i angażujemy lokalną społeczność w bieżący monitoring środowiska na obszarze jeziora Limajno.