Ułatwienia dostępu

Kobiece aspiracje

Grantobiorca: Fundacja Psychoedukacyjna Aspiracje
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 045,25 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Nowomiejska Akademia Kobiet
Czas realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, aktywizacja społeczo-zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej. Przemoc w rodzinie, szczególnie wobec kobiet, jest ogromnym problemem w całej Polsce. Według danych statystycznych Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, w Polsce w 2020 roku odnotowano 59 701 formularzy inicjujących procedurę „Niebieskiej Karty”, co stanowi 82,23% ogólnej liczby wypełnionych przez Policję formularzy. W ramach projektu oferujemy wsparcie w kryzysie dla kobiet z powiatu nowomiejskiego, prowadzimy zajęcia terapeutyczne, konsultacje z coachem i grupy wsparcia. Tworzymy koalicję antyprzemocową i organizujemy spotkania robocze zespołów interwencyjnych w celu wypracowania lepszych metod wsparcia ofiar, pracy ze sprawcami i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są kobiety z powiatu nowomiejskiego. Są to osoby doświadczające przemocy, mieszkające w małych miejscowościach i wsiach, będące w trudnej sytuacji życiowej, np. w kryzysie uchodźczym, wymagające wsparcia psychologicznego, zagrożone wykluczeniem społecznym, posiadające niskie komepetencje. Projekt kierujemy także do rodzin tych kobiet, pracowników i pracowniczek interwencji kryzysowej oraz do całej społeczności lokalnej. Partnerem projektu jest Nowomiejska Akademia Kobiet z Nowego Miasta Lubawskiego.