Ułatwienia dostępu

Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas

Grantobiorca: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 87 755,48 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej
Czas realizacji: 31.12.2021-31.01.2023

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego oraz przemocy psychicznej, ekonomicznej oraz fizycznej wobec osób starszych. Przygotowując projekt, przeanalizowaliśmy dane z raportu Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 oraz dane z ewaluacji projektów „Senior ma MOC!” i „W seniorach siła”. Dane pokazują, że wiele problemów, z jakimi borykają się osoby starsze, wynika z ich niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności, np. zaburzeń mowy, słuchu, wzroku czy przeszkód w poruszaniu się. Ponadto takie osoby mogą doświadczać różnych form przemocy, w tym także ze strony członków rodziny. Inne trudności, z jakimi mają do czynienia seniorzy, to bariery psychospołeczne, takie jak zniechęcenie, brak motywacji do zmian, brak wiary we własne możliwości, nieśmiałość, poczucie niezrozumienia, izolacja w rodzinie czy samoizolacja. Dane wskazują także na utrudniony dostęp osób starszych do kultury, niewielką aktywność w życiu społecznym, trudności komunikacyjne czy percepcyjne. W naszym projekcie chcemy zmniejszać wykluczenie osób w wieku 60+, w tym osób zagrożonych przemocą rodzinną mieszkających w Lublinie, oraz zintegrować te osoby z lokalną społecznością. Prowadzimy warsztaty dla osób starszych oraz dla seniorów/seniorek będących lokalnymi liderami/liderkami, przygotowujące ich do pomocy osobom starszym zagrożonym społecznym wykluczeniem. Przygotowujemy spersonalizowaną ścieżkę pomocy dla seniorek/seniorów świadczonej przez liderki/liderów. Realizujemy inicjatywy integrujące osoby starsze w społeczności lokalnej. Prowadzimy poradnictwo psychologiczne dla seniorek/seniorów, w szczególności dla osób doświadczających przemocy. Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej w Lublinie, odpowiedzialne m.in. za poradnictwo psychologiczne oraz pomoc w promocji i realizacji inicjatyw.