Ułatwienia dostępu

Jedni z nas

Grantobiorca: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 100 515,69 EUR
Partnerzy: Fundacja Zarządzania I Innowacji
Czas realizacji: 01.11.2022-31.10.2023

Celem projektu jest zwiększenie integracji młodych osób w sytuacji migracyjnej przebywających w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego poprzez przygotowanie tych osób do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. w pomoc osobom uciekającym przed wojną zaangażowało się wiele organizacji pozarządowych, samorządów i osób prywatnych. Sytuacja ta pokazała, że jako społeczeństwo chcemy i potrafimy pomagać tym, którzy tej pomocy pilnie potrzebują. Warto jednak pamiętać, że w wielu miejscach w Polsce mieszkają osoby z Ukrainy, które przybyły do naszego kraju jeszcze przed wojną, a także migranci i migrantki innych narodowości. Takie osoby również potrzebują wsparcia, przede wszystkim systemowego. Dlatego w tym projekcie oferujemy pomoc migrantom i migrantkom, przebywającym w Polsce już od jakiegoś czasu. Chcemy też wykorzystać potencjał tych osób w sytuacji, w której się znalazły, ponieważ ich zaangażowanie do działania pomoże im zyskać poczucie kontroli, wpływu na swoje życie i otoczenie. Nasz partner przeprowadził badanie własne, z którego wynika, że problemy migrantów, szczególnie osób młodych różnych narodowości, różnią się od problemów uchodźców ukraińskich. Do największych problemów, z jakimi się borykają takie osoby, należą: brak wsparcia, nierówne traktowanie, biurokracja i niejasność przepisów, problemy językowe, izolacja, brak obcowania z własną kulturą, ksenofobia. W odpowiedzi na te wyzwania w projekcie planujemy: kampanię społeczną, przeprowadzenie diagnozy kompetencji i predyspozycji migrantów i migrantek, poradnictwo specjalistyczne grupowe, poradnictwo specjalistyczne indywidualne, mentoring, warsztaty kulturowe i szkolenia międzykulturowe dla pracodawców z różnych sektorów. Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 40 osóbw sytuacji migracyjnej,w szczególności w wieku 15-25 lat, przebywających w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego.