Ułatwienia dostępu

Green Up 2022-2024 – młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 969,00 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląski Park Technologiczny
FØNIX AS (Norwegia)
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

W tym projekcie zwiększamy zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Projekt realizujemy w regionach Warmii i Mazur oraz Pomorza we współpracy międzysektorowej podmiotów z Polski i Norwegii. Podmioty zaangażowane to: trzech partnerów społecznych, instytucja otoczenia biznesu, trzy jednostki samorządu terytorialnego oraz dziewięć placówek edukacyjnych. W ramach projektu wprowadzamy innowacyjną metodę pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżowymi radami gmin. Inicjujemy i wspieramy współpracę organizacji społecznych i placówek edukacyjnych, rozwijamy edukację ekologiczną w szkołach. Prowadzimy diagnozy potrzeb i zasobów w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju w trzech gminach, w których realizujemy projekt. Organizujemy spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz diagnostyczne z władzami gmin. Prowadzimy warsztaty na temat zmian klimatycznych. Testujemy w gminach inicjatywy młodzieżowe, które powstają podczas spotkań i warsztatów. Promujemy przedsiębiorczość młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu. Chcemy zrealizować w gminach najciekawsze pomysły młodych ludzi.