Ułatwienia dostępu

Dotknąć dźwięku ciszy

Grantobiorca: Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Mielcu
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 911,92 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2022

W Mielcu mieszka około 100 osób niesłyszących. Do Polskiego Związku Głuchych – Koła Terenowego w Mielcu należy 214 osób – członków, członkiń i podopiecznych, w większości w wieku 60+. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych jest częstym zjawiskiem. Udział tych osób w życiu społecznym jest niewielki, a ich potrzeby są marginalizowane. Dane zawarte w raporcie „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych” pokazują, że z problemem przemocy spotkało się ok. 30% respondentów. Z ewaluacji naszych poprzednich projektów wynika, że niezbędna jest aktywizacja społeczna i integracja osób niesłyszących i niedosłyszących, a także działania rozwijające kompetencje społeczne tych osób. Bariery, z jakimi spotykają się osoby głuche oraz stereotypowe myślenie o nich sprawiają, że one same nie wierzą w możliwości rozwoju swoich umiejętności. Bariery w komunikowaniu się powodują izolację i zamykanie się we własnym środowisku, w którym osoby niesłyszące czują się bezpiecznie. Efektem tych zjawisk jest społeczne wykluczenie tych osób oraz utrudniony dostęp do usług publicznych. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że korzystając z różnych sposobów komunikacji możemy pokonać bariery i stworzyć lokalną przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Nasz projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, w szczególności do osób niesłyszących. Organizujemy dla nich warsztaty terapeutyczno-rozwojowe i zapewniamy wsparcie psychologa, dzięki czemu pomagamy im rozwijać różne kompetencje poprawiające jakość ich życia. Słyszące dzieci niesłyszących rodziców uczą się języka migowego. Prowadzimy też kampanię edukacyjną, za pomocą której pokazujemy szerszej publiczności kulturę osób głuchych. We współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi tworzymy „Koalicję przeciwko przemocy”.