Ułatwienia dostępu

Dla nas, z nami i o nas

Grantobiorca: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 991,68 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.06.2023

Celem projektu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Dążymy do większego upodmiotowienia tych osób i uwzględnienia ich potrzeb w politykach lokalnych. Chcemy zapewnić im więcej możliwości wypowiadania się w sprawach publicznych, w tym zebrać ich opinie i pomysły dotyczące istniejącego systemu wsparcia, i zaprezentować proponowane rozwiązania opinii publicznej oraz decydentom. Chcemy także zwiększyć świadomość oraz empatię mieszkańców wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę wspierania osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym, a także na potrzebę zwiększenia działań rzeczniczych wspierajacych tę grupę docelową i wpływania na postawy otoczenia. W ramach projektu funkcjonuje koalicja powiatowa instytucji lokalnych, której zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych, badań, działań upowszechniających i sieciujących. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób zaburzeniami psychicznymi. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności, udzielamy wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i wsparcia w zakresie psychosomatoterapii. Realizujemy kampanię społeczną w lokalnej telewizji i w internecie polegającą na prowadzeniu działań zwiększających świadomość mieszkańców na temat sytuacji i potrzeb osób z chorobami psychicznymi. Projekt jest realizowany od grudnia 2021 do czerwca 2023 roku.