Ułatwienia dostępu

Dialog i współpraca międzysektorowa motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie

Grantobiorca: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 91 172,40 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.11.2021-30.09.2023

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi a samorządami 6 gmin Pomorza w obszarze ochrony środowiska. W ramach Agendy ONZ 2030 Polska zobowiązała się do realizacji 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, ściśle związana z ochroną środowiska. Bezpieczeństwo środowiskowe jest jednym z głównych celów operacyjnych w Strategii Województwa Pomorskiego 2030. Jednocześnie autorzy Strategii zwracają uwagę na konieczność współpracy wszystkich szczebli administracji, NGO, biznesu oraz mieszkańców. Korzystając z naszych doświadczeń w budowaniu dialogu oraz partnerstw międzysektorowych, wspieramy wypracowanie wspólnych rozwiązań możliwych do wdrożenia przez samorządy. W tym celu wykorzystujemy proces projektowania innowacji społecznych metodą Design Thinking. Dzięki pracy warsztatowej interdyscyplinarnego zespołu są projektowane konkretne rozwiązania dotyczące ochrony klimatu, z których przynajmniej jedno zostanie wdrożone przez wybraną gminę. Będziemy wspierać możliwość realizacji pozostałych wypracowanych rozwiązań przez gminy biorące udział w projekcie. Projekt pomaga zintensyfikować wspólne działania na rzecz ochrony klimatu i jednocześnie wzmacnia 20 liderek i liderów społecznych. Główne działania w projekcie to: wspólne wypracowanie rozwiązań dotyczących ochrony klimatu i środowiska, wdrożenie i upowszechnienie innowacji klimatycznych przez opracowanie i konsultacje modelu współpracy w celu wdrażania podobnych rozwiązań w innych gminach w Polsce oraz lokalne fora współpracy, wsparcie liderek i liderów zmian przez proces mentoringowy wzmacniający kompetencje liderskie i współpracę międzysektorową.