Ułatwienia dostępu

Architekci zmiany. Działania na rzecz włączania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Grantobiorca: Fundacja L’Arche Polska
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 030,00 EUR
Partnerzy: Miasto Opole
Czas realizacji: 01.12.2021-28.02.2023

Projekt wspiera włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w Opolu oraz zapobiega przemocy w rodzinie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną pozostają pod opieką rodziców lub instytucji i nie mogą pełnić ról społecznych właściwych dla osób dorosłych, co odbiera im możliwości samostanowienia. W tym projekcie wspieramy takie osoby w ich dążeniu do samodzielnego życia, a także nagłaśniamy w przestrzeni publicznej ich potrzeby oraz potrzeby ich rodzin. Chcemy poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnić wiedzę na temat problemów tych osób, m.in. poprzez stworzenie narzędzi włączania ich w życie społeczności. W ramach projektu prowadzimy warsztaty, działania rzecznicze i komunikacyjne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, kształtującymi polityki lokalne i prowadzącymi nowatorskie projekty społeczne. Rezultatami projektu będą: poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększenie obecności w przestrzeni publicznej tematyki dotyczącej tych osób, stworzenie i prezentacja narzędzi wspierających włączanie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalne. Ponadto zostanie utworzony oddziału Fundacji l’Arche w Opolu i powstanie plan zapewnienia trwałości działań.