Ułatwienia dostępu

Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska

Grantobiorca: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 693,00 EUR
Partnerzy:
Gmina Wiejska Pszczółki
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Czas realizacji: 01.10.2021-31.10.2022

W tym projekcie zajmujemy się edukacją na rzecz ochrony środowiska, w szczególności ochrony pszczół i innych zapylaczy. Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch organizacji pozarządowych (Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego) oraz jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Pszczółki). W ramach projektu organizujemy debaty oksfordzkie, których tematem są wyzwania zawarte w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest wypracowanie uniwersalnego modelu współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na rzecz ochrony środowiska. Działania w projekcie są skierowane do mieszkańców województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W projekcie biorą udział: uczniowie szkół ponadpodstawowych, rolnicy, eksperci, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz inni lokalni liderzy opinii.